Please log in to continue
Choose your preferred social media below.
Skip and continue browsing

帖子 / 影片

拍廣告唔難, 但要拍個充滿夏日氣息嘅廣告就好難! 客人:「啦!我想要個超靚超大嘅小島景!成班係人係島上面開party...」 製片OS邊度揾個咁嘅小島比你啊... 製片:「咁不如用色鍵啊!咁咪 一次過滿足曬所有要求囉!」 #新人小編表示再次感嘆色鍵的萬能 Source: cm- https://www.youtube.com/watch?v=DZoQIjBGMkM making of- https://www.youtube.com/watch?v=ukPkEd_fqmw #韓國廣告 #睇Makin

真·日漫畫風KV!

拍廣告唔難, 但要拍個連續嘅廣告就好難! 又到左睡前小故事時間 今日小編我就為大家帶黎一系列爆笑廣告 希望大家會鍾意啦!!!!! #新人小編表示睇完記得早啲瞓啦 #GoodNight Source: cm- https://www.youtube.com/watch?v=CAwMthGuaKI #日本廣告 #冇MakingOf一樣有野學

筆者啱啱做副導時,由於導演比較性急, 所以前面嘅嘢最好一齊從簡 ; 同埋佢係屬於導戲比較崇尚自然派嘅人, 好鍾意同攝影師細細聲講: "捉佢呢啲!" 然後靜雞雞roll 機 。 另外,佢亦教我,由於廣告嘅演員多數係素人為主, 頭板嗰下聲好易嚇親佢地, 影響佢地嘅演出, 所以大部份嘅時間都係打尾板。 當然好多時拍菲林run out, 令到尾板都打唔到俾後期嘅同事咒駡! 當年親身嘅經歷係咁嘅: 老細:你咁cue 啲人點跟到呀,要咁講,Everybody standby,Roll Sound (Sound Sp